Špecifikácia WL2 - Foresta SK

Foresta SK
Prejsť na obsah
WebLES 2 charakteristika a popis systému
Komplexný lesnícky informačný systém

WebLES 2 je on-line systém na komplexnú evidenciu výrobných procesov v lesníckej prevádzke, súvisiacich prírodných procesov a stavu lesa. Je súborom technológií, ktoré poskytujú vybrané funkcionality pre tenkých klientov, prístupných prostredníctvom Silverlight aplikácie z internetových prehliadačov, podporujúcich plug-in Microsoft Silverlight.

 
Samotné riešenie je koncipované modulárne s dôrazom na spätnú kompatibilitu LHE pri zmenách legislatívy, striktné dodržanie časovej osi parametrizácie a evidencie, zaužívanú historickú prax multimodulárnych vstupných formulárov (s distribúciou evidenčných dát pre moduly pri editačných operáciách), jednotné ovládanie, dôslednú logickú kontrolu vstupných údajov a auditovateľnosť editačných operácií.

 
Komunikuje s informačným systémom lesného hospodárstva (LGIS) a je integrované s rôznymi ERP systémami.

 
Aktualizácia systému prebieha plne automaticky za plnej prevádzky bez obmedzenia prístupu užívateľov do systému a je riešená on-line komunikáciou systému s distribučným serverom našej spoločnosti. Klientska časť systému sa aktualizuje obnovením stránky webového prehliadača.
 
 
Vecný záber riešenia si môžete pozrieť tu ->


Technická a technologická úroveň
 
Celý systém je možné významne ovládať pomocou parametrizácií. Je použiteľný v mobilných zariadeniach s OS Android 7 a vyšších,  počítačoch s OS MS Windows 7 a vyšších. Funkcia  interaktívnych prezentačných rozhraní umožňuje vytvárať modifikované pohľady na dáta podľa požiadaviek užívateľa a ich grafickú prezentáciu. Rozsahy tlačových a elektronických výstupov zodpovedajú požiadavkám praxe a príslušnej odvetvovej legislatívy.

 
Systém je podrobovaný neustálym inováciám a vývoju v závislosti na našich analýzach, zmenách legislatívy a spätných väzbách z praxe a na integrácii ďalších externých systémov. Neustály vývoj je predpokladom úspešnosti na trhu.
Užívateľský komfort.
 
Celkový vzhľad a funkčná koncepcia formulárov je vytvorená v súlade s nami definovanými štandardmi, ktoré vychádzajú z bežne v prevádzke používaných postupov a historických zvyklostí. Tieto naše všeobecne akceptované štandardy napomáhajú zjednodušovať orientáciu užívateľov v jednotlivých formulároch ako z hľadiska ergonomického, tak funkčného. V celom systéme je striktne dodržiavaný jednotný dizajn formulárov a povelových funkcií.

 
V prípade potreby je užívateľom systému k dispozícii non-stop technický a hot-line servis.

 
Vzhľad jednotlivých častí (formulárov) je vytvorený s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu prehľadnosť a jednoduchosť z hľadiska ich obsluhy a zároveň dosiahnuť vysoký stupeň užívateľského komfortu, podporovaného predovšetkým systematickosťou a efektivitou. Formuláre vrátane ich funkčných úloh sú z ergonomického hľadiska upravované podľa pripomienok užívateľov. Samotný postup práce v systéme sa snaží čo najviac priblížiť skutočným pracovným postupom v praxi, čím sa stáva užívateľom názornejším a ľahšie pochopiteľnejším.


Foresta SK, a.s.
(c) 1997- 2018 Foresta SK, a.s.  Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah