Špecifikácia WL3 - Foresta SK

Foresta SK
Prejsť na obsah
WebLES 3 charakteristika a popis systému
Komplexný lesnícky informačný systém

WebLES 3 je systém na komplexnú evidenciu a monitoring výrobných procesov v lesníckej prevádzke, súvisiacich prírodných procesov a stavu lesa s využitím podporných mapových podkladov, GIS  a GPS nástrojov.

 
Umožňuje prácu v  on-line aj off-line režime. Je súborom technológií, ktoré poskytujú v režime on-line vybrané funkcionality pre tenkých klientov, prístupných prostredníctvom webových služieb. V režime off-line poskytuje vybrané funkcionality v závislosti od rozsahu modulov lokálnej databázy, GPS nástroje  sú dostupné aj v prípade, že v zariadení nie je žiadna lokálna databáza.

 
Riešenie je vyvinuté pre prácu pod operačným systémom Windows 7 a vyšších a pod operačným systémom Android 7 a vyšších
 
Umožňuje operatívne meniť  lokálnu databázu a užívateľsky určovať rozsah modulov a obdobie, ktoré majú byť zahrnuté do lokálnej databázy.
 
Obojsmerná synchronizácia lokálnych a centrálnych dát je zabezpečená unikátnym automatickým systémom identifikácie zmien databáz a následnou vzájomnou synchronizáciou.

 
Samotné riešenie je koncipované modulárne s dôrazom na spätnú kompatibilitu LHE pri zmenách legislatívy, striktné dodržanie časovej osi parametrizácie a evidencie, zaužívanú historickú prax multimodulárnych vstupných formulárov (s distribúciou evidenčných dát pre moduly pri editačných operáciách), jednotné ovládanie, dôslednú logickú kontrolu vstupných údajov a auditovateľnosť editačných operácií.

 
Aktualizácia systému prebieha plne automaticky za plnej prevádzky bez obmedzenia prístupu užívateľov do systému a je riešená on-line komunikáciou systému s distribučným serverom našej spoločnosti. Klientska časť systému sa aktualizuje po odsúhlasení užívateľom a vyžaduje reštart aplikácie.
 
Riešenie využíva vlastný systém autentifikácie a autorizácie, umožňujúci podrobné viacúrovňové nastavenie prístupových práv užívateľov.
 
Vecný záber riešenia si môžete pozrieť tu ->


Technická a technologická úroveň
 
Celý systém je možné významne ovládať pomocou parametrizácií. Je použiteľný v mobilných zariadeniach s OS Android 7 a vyšších,  počítačoch s OS MS Windows 7 a vyšších. Funkcia  interaktívnych prezentačných rozhraní umožňuje vytvárať modifikované pohľady na dáta podľa požiadaviek užívateľa a ich grafickú prezentáciu. Rozsahy tlačových a elektronických výstupov zodpovedajú požiadavkám praxe a príslušnej odvetvovej legislatívy.

 
Systém je podrobovaný neustálym inováciám a vývoju v závislosti na našich analýzach, zmenách legislatívy a spätných väzbách z praxe a na integrácii ďalších externých systémov. Neustály vývoj je predpokladom úspešnosti na trhu.
Užívateľský komfort.
 
Celkový vzhľad a funkčná koncepcia formulárov je vytvorená v súlade s nami definovanými štandardmi, ktoré vychádzajú z bežne v prevádzke používaných postupov a historických zvyklostí. Tieto naše všeobecne akceptované štandardy napomáhajú zjednodušovať orientáciu užívateľov v jednotlivých formulároch ako z hľadiska ergonomického, tak funkčného. V celom systéme je striktne dodržiavaný jednotný dizajn formulárov a povelových funkcií.

 
V prípade potreby je užívateľom systému k dispozícii non-stop technický a hot-line servis.

 
Vzhľad jednotlivých častí (formulárov) je vytvorený s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu prehľadnosť a jednoduchosť z hľadiska ich obsluhy a zároveň dosiahnuť vysoký stupeň užívateľského komfortu, podporovaného predovšetkým systematickosťou a efektivitou. Formuláre vrátane ich funkčných úloh sú z ergonomického hľadiska upravované podľa pripomienok užívateľov. Samotný postup práce v systéme sa snaží čo najviac priblížiť skutočným pracovným postupom v praxi, čím sa stáva užívateľom názornejším a ľahšie pochopiteľnejším.


Foresta SK, a.s.
(c) 1997- 2018 Foresta SK, a.s.  Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah