Účinný pomocník pre unikátne užívateľské rozhranie na prácu s evidenčnými údajmi, bilanciami a prehľadmi

  • Vzájomné prepojenie údajov popisovej a predpisovej časti PSoL s údajmi lesnej hospodárskej evidencie (LHE)
  • Plné prepojenie LHE s prvotnou evidenciou výroby
  • Sofistikovaný systém kontroly logickej, vecnej a legislatívnej správnosti vstupných údajov LHE s komplexným využitím údajov PSoL a LHE
  • Evidencia výnimiek, úprav v kompetencii OLH, zmien popisu a predpisu PSoL, ktoré sa vyskytujú počas jeho platnosti
  • Evidencia zmien v užívaní porastov, ktoré vplývajú na údaje PSoL a LHE (roztaxácia)
  • Elektronický presun ročných výkazov LHE do databanky Národného lesníckeho centra