WebLES 3

Komplexný lesnícky informačný systém

WebLES 3 je systém na komplexnú evidenciu výrobných procesov v lesníckej prevádzke, súvisiacich prírodných procesov a stavu lesa. Pracuje pod operačnými systémami Windows a Android v on-line, aj off-line režime.

Centrálna databáza je založená na platforme Microsoft SQL Server 2019 Standard, lokálne dáta sú uložené v databázach SQLite.

 

Dáta v koncových zariadeniach sú plne  synchronizované s centrálnou databázou pomocou nami vyvinutej sofistikovanej obojsmernej synchronizačnej technológie.

Na núdzový prenos dát medzi zariadeniami mimo dátového pripojenia je možné využívať technológiu NFC.

Samotné riešenie je koncipované modulárne s dôrazom na spätnú kompatibilitu LHE pri zmenách legislatívy, jednotné ovládanie a dôslednú logickú kontrolu vstupných údajov.

Spôsob aktualizácie systému je závislý na platforme.

Inštalácia a aktualizácia aplikácie na platforme Android sa deje prostredníctvom Google obchodu, aktualizácia je automatická, môže byť vynútená manuálne.

Inštalácia a aktualizácia aplikácie na platforme Windows sa deje prostredníctvom technológie ClickOnce. Aktualizácia je  automatizovaná, v prípade odmietnutia môže byť vynútená manuálne.

Čo všetko umožňuje WebLES?


Les

Zastrešuje súhlasy na ťažbu a nižšie uvedené okruhy:

Plán starostlivosti o les

Pokrýva:

 • import PSL do IS WebLES,
 • korekcie PSL v intenciách platnej legislatívy,
 • podklady pre kontroly LHE,
 • bilancovanie LHE voči ukazovateľom PSL.

Lesná hospodárska evidencia

Pokrýva:

 • vedenie LHE,
 • korekcie LHE,
 • bilancovanie LHE voči ukazovateľom PSL.

Integrovaná ochrana lesa

Pokrýva evidenciu:

 • a vyhodnotenie výskytu škodlivých činiteľov,
 • poškodenia lesných porastov škodlivými činiteľmi,
 • obranných opatrení proti škodlivým činiteľom.

Škody na lesných pozemkoch

Umožňuje výpočet škôd na lesných porastoch, spôsobených zverou.

Ročné plány

Využíva sa na tvorbu ročných plánov  (zalesňovanie. ťažba, výchova, ostatná pestovná činnosť) a výpočet výhľadovej potreby lesného reprodukčného materiálu.


Vstupné doklady výroby

Zabezpečujú komplexné využitie jedného vstupu dát pre potreby všetkých dotknutých modulov.


Výroba

Zastrešuje nižšie uvedené okruhy:

Zásoby

Pokrýva evidenciu pohybov zásob surového dreva a lesného reprodukčného materiálu.

Evidencia výroby

Zabezpečuje evidenciu objemu a nákladov výroby prostredníctvom výkonov a podvýkonov.

Technické jednotky

Zabezpečuje evidenciu množstva technických jednotiek.

Semenárska a škôlkarská výroba

Zabezpečuje evidenciu objemu a nákladov škôlkarskej výroby.

Doprava

Zabezpečuje evidenciu údajov, vzťahujúcich sa k doprave.

Podrobná evidencia zásob

Umožňuje podrobnú evidenciu zásob surového dreva, vrátane jeho označovania štítkami, opatrenými čiarovým alebo QR kódom.

Druhotné náklady výroby

Zabezpečuje evidenciu podkladov na preúčtovanie (rozpúšťanie) druhotných nákladov výroby.

Podrobná evidencia ťažby

Umožňuje evidenciu vykonanej ťažby dodávateľmi prác priamo v teréne v reálnom čase v mobilnom zariadení.


Ekonomika

Zastrešuje ekonomické moduly.

Dodávatelia prác a prijaté služby

Funkcionality na odsúhlasovanie prijatých služieb s dodávateľmi služieb a vytváranie nadväzujúcej dokumentácie k nim, t. j. generovanie dodacích listov a daňových dokladov – faktúr, vytváraných v mene dodávateľov služieb, tzv. samofaktúr.

Odbyt

Funkcionality na prácu s dokladmi, na ktorých sa evidujú dodávky surového dreva odberateľom. Umožňuje:

 • úpravu dátumov plnenia,
 • evidenciu odchýlok kvality a objemu dreva, akceptovaného odberateľom oproti pôvodne deklarovaným hodnotám – akceptáciu odbytu,
 • odosielanie dát odbytu do externých aplikácií.

Externé systémy

Funkcionality na interakcie s inými softvérovými riešeniami a databázami.

Interface na externé zdroje dát

Funkcionality na preberanie dát pre prepravu surového dreva (prevoz, odvoz, dodávky) z iných zdrojov.

Interface NLC

Funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce export výkazov podľa platnej legislatívy do databázy do ISLH (LGIS-u).

Interface SAP

Funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce integráciu na IS SAP R/3 prostredníctvom nami vyvinutého komunikačného rozhrania.

Interface Softip

Funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce integráciu s  aplikáciou Softip Packet.

Samofakturačný predaj dreva

Funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce automatickú akceptáciu odbytu a následné operácie na export podkladov na fakturáciu do komunikačného rozhrania na IS SAP R/3  spracovaním dát, prijatých od odberateľov surového dreva, nakupujúcich drevnú hmotu v režime samofakturácie.


Účtovanie

Funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce účtovanie:

 • pohybov zásob surového dreva,
 • prijatých služieb,
 • druhotných nákladov.