WebLES 3

Komplexný lesnícky informačný systém

WebLES 3 je multiplatformový systém na komplexnú evidenciu výrobných procesov v lesníckej prevádzke, súvisiacich prírodných procesov a stavu lesa. Je súborom technológií, ktoré poskytujú vybrané funkcionality v operačných systémoch Windows a Android v on-line, aj off-line režime.

Centralizované dáta sú uložené v databáze, využívajúcej platformu Microsoft SQL Server 2019 Standard a vyššie, lokálne dáta sú uložené v databázach SQLite.

 

Integritu lokálnych dát v koncových zariadeniach s centralizovanými konfiguračnými a evidenčnými dátami zabezpečujú sofistikované obojsmerné synchronizačné technológie.

Núdzový prenos dát medzi zariadeniami mimo dátového pripojenia je realizovaný prostredníctvom technológie NFC.

Samotné riešenie je koncipované modulárne s dôrazom na spätnú kompatibilitu LHE pri zmenách legislatívy, striktné dodržanie časovej osi parametrizácie a evidencie, zaužívanú historickú prax multimodulárnych vstupných formulárov (s distribúciou evidenčných dát pre moduly pri CUD operáciách), jednotné ovládanie, dôslednú logickú kontrolu vstupných údajov a auditovateľnosť CUD operácií.

Spôsob aktualizácie systému je závislý na platforme.

Inštalácia a aktualizácia aplikácie na platforme Android je realizovaná prostredníctvom Google obchodu, aktualizácia je realizovaná automaticky, môže byť vynútená manuálne.

Inštalácia a aktualizácia aplikácie na platforme Windows je realizovaná prostredníctvom technológie ClickOnce. Aktualizácia je realizovaná automatizovane, v prípade odmietnutia môže byť vynútená manuálne.

Stručná charakteristika modulov

Les

Dátové štruktúry a funkcionality, pokrývajúce súhlasy na ťažbu a spoločné dátové štruktúry pre nižšie uvedené moduly

Plán starostlivosti o les

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce:

 • import PSL do IS WebLES,
 • korekcie PSL v intenciách legislatívy, platnej v referenčnom dátume,
 • podklady pre kontroly LHE,
 • bilancovanie LHE voči ukazovateľom PSL.
Lesná hospodárska evidencia

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce:

 • vedenie LHE,
 • korekcie LHE,
 • kompatibilitu LHE, vedenej podľa zrušených právnych predpisov s platnou legislatívou,
 • bilancovanie LHE voči ukazovateľom PSL.
Integrovaná ochrana lesa

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu:

 • a vyhodnotenie výskytu škodlivých činiteľov,
 • poškodenia lesných porastov škodlivými činiteľmi,
 • obranných opatrení proti škodlivým činiteľom.
Škody na lesných pozemkoch

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce finančné vyjadrenie škôd, spôsobených na lesných pozemkoch. Aktuálna funkcionalita umožňuje finančné vyjadrenie škôd na lesných porastoch, spôsobených zverou.

Ročné plány

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce tvorbu ročných plánov lesníckych činností (zalesňovanie. ťažba, výchova). Využíva sa na tvorbu ročných plánov  a výpočet výhľadovej potreby LRM.

Vstupné doklady výroby

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality multimodulových evidenčných formulárov s prefixom LF. Zabezpečujú komplexné využitie jedného vstupu dát pre potreby všetkých modulov, pre ktoré sú príslušné vyplnené polia formulára využiteľné a komplexnú parametrizačnú (na číselníky) a  logickú kontrolu dát.

Výroba

Spoločné dátové štruktúry pre nižšie uvedené moduly.

Zásoby

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu pohybov zásob surového dreva.

Beznákladové a nákladové činnosti

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu objemu a nákladov výroby prostredníctvom výkonov a podvýkonov.

Technické jednotky

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu množstva technických jednotiek.

Semenárska a škôlkarská výroba

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu objemu a nákladov škôlkarskej výroby.

Doprava

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu atribútov, vzťahujúcich sa k doprave.

Podrobná evidencia zásob

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce podrobnú evidenciu zásob surového dreva.ROZ – Druhotné náklady výroby

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu podkladov na preúčtovanie (rozpúšťanie) druhotných nákladov výroby.

Podrobná evidencia ťažby

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce evidenciu vykonanej ťažby predovšetkým, ale nie výlučne v mobilnom zariadení dodávateľa prác alebo kupujúceho v režime predaja dreva na pni.

Ekonomika

Zastrešuje ekonomické moduly.

Dodávatelia prác a prijaté služby

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality na odsúhlasovanie prijatých služieb s dodávateľmi služieb a vytváranie nadväzujúcej dokumentácie k nim, t. j. generovanie dodacích listov a daňových dokladov – faktúr, vytváraných v mene dodávateľov služieb – samofaktúr.

Odbyt

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality na servisné operácie so vstupnými dokladmi LF43, ktoré evidujú dodávky surového dreva odberateľom. Umožňuje:

 • úpravu dátumov plnenia,
 • evidenciu odchýlok kvality a objemu dreva, akceptovaného odberateľom oproti pôvodne deklarovaným hodnotám – akceptáciu odbytu,
 • odosielanie dát odbytu do komunikačného rozhrania WSA.

Externé systémy

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality na interakcie s inými softvérovými riešeniami a databázami.

Interface na externé zdroje dát

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality na preberanie dát pre prepravu surového dreva (prevoz, odvoz, dodávky) z iných zdrojov.

Interface NLC

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce export výkazov podľa platnej legislatívy do databázy do ISLH.

Interface SAP

Dátové štruktúry a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce integráciu na IS SAP R/3 prostredníctvom komunikačného rozhrania WSA.

Interface Softip

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce integráciu s  aplikáciou Softip Packet.

Samofakturačný predaj dreva

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce automatickú akceptáciu odbytu a následné operácie na export podkladov na fakturáciu do komunikačného rozhrania WSA  spracovaním dát, prijatých od odberateľov surového dreva, nakupujúcich drevnú hmotu v režime samofakturácie.

Účtovanie

Dátové štruktúry, nastavenia, kontrolné mechanizmy a funkcionality, umožňujúce a zabezpečujúce účtovanie:

 • pohybov zásob surového dreva,
 • prijatých služieb,
 • druhotných nákladov.