Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Foresta SK, a. s. v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Názov spoločnosti: Foresta SK, a. s.

Adresa sídla: Horná 34, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36368741

Kontaktná osoba: Ing. Ján Suško

2. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky na:

Názov spoločnosti: Foresta SK, a. s.

Adresa sídla: Horná 34, 974 01 Banská Bystrica

kontaktné údaje: Ing. Ján Suško, tel.: 0905562760

3. Dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť Foresta SK, a. s. spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

Zabezpečenie našich služieb

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom dodania našich služieb. 

Marketingová činnosť

Marketingové informácie Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na Odhlásiť sa v každom emaile, ktorý od nás dostanete alebo nás môžete kontaktovať emailom info@foresta.sk.

V prípade fyzických osôb, ktoré majú relevantný a primeraný vzťah s prevádzkovateľom, odosielame aktuálne informácie o podobných produktoch alebo službách, ktoré si zákazník už v minulosti objednal na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Účtovníctvo

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje za účelom vedenia účtovnej agendy na zmluvnom a zákonnom základe.

Správa registratúry:

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje za účelom evidencie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (listy, podnety, sťažnosti a iné) v papierovej alebo elektronickej forme a evidencie záznamov v registratúrnom stredisku prevádzkovateľa. 

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Kontaktný formulár

Zabezpečuje komunikáciu s návštevníkmi webovej stránky. Na zaslanie informácií, o ktoré máte záujem, potrebujeme uchovať Vaše meno, priezvisko a email. Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom spätného kontaktu.

Bezpečnostné incidenty

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje za účelom evidencie kontaktných údajov dotknutých osôb v prípade bezpečnostných incidentov a žiadostí.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:
Plnenie zmluvných podmienok

Vaše osobné údaje vo forme meno, priezvisko, telefón, email, fakturačné údaje potrebujeme na vytvorenie a uzatvorenie zmluvy ohľadom služieb, ktoré u nás využívate. Účelom spracovania sú predzmluvné a zmluvné vzťahy. V prípade odmietnutia poskytnúť Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť.

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje pre účely účtovníctva, správy registratúry a evidencie bezpečnostných incidentov spracovávame na zákonnom základe.

Oprávnený záujem

Našim zákazníkom odosielame relevantné informácie, ktoré slúžia na získanie nových informácií súvisiacich s nákupom služieb, ktoré ste u nás vykonali. 

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu môžete namietať emailom: info@foresta.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť elektronicky info@foresta.sk  alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.

5. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Štátne orgány: 

V prípade vymáhania našich práv môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

6. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje. Výnimkou môže byť iba osobitný právny predpis  alebo rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom ako je uvedené.

7. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehôt.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše údaje spracované počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania Vášho súhlasu.

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. 

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb  vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín.

9. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba uplatniť pri všetkých formách spracúvania osobných údajov nasledovné práva (zákonná povinnosť, súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu spracúvaných osobných údajov,
 • vymazanie spracúvania osobných údajov (len v prípade, ak ich nemusíme zákonne uchovávať napr. faktúry, daňové doklady a pod.),
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu,
 • prístup k vlastným osobným údajom,
 • na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov a zmluvných vzťahov):

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • právo na prenosnosť osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade oprávneného záujmu) na:

 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov – v prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracúvame jej osobné údaje nezákonne, môže vzniesť námietku. V prípade vznesenia námietky má dotknutá osoba právo na to, aby sme obmedzili spracovanie jej osobných údajov. 

V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony alebo nedosiahla vek 16 rokov, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu.

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov. Boli ste poučený o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov. 

V Banskej Bystrici, dňa 5.10.2022